Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met Mindful kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard zowel mondeling als schriftelijk. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mindful Coaching, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

 

2. Bedrijfsomschrijving

Mindful kindercoaching is opgericht door N. van Oss en gevestigd aan De Vlacie 11, 5221 AL in Engelen. Mindful kindercoaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91442354

 

3. Definities 

Opdrachtnemer; Mindful kindercoaching, Nancy van Oss

Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de ouders of voogden van het te coachen kind.

Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

 

5. Honorarium

Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van het honorarium van de Opdrachtnemer. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij de Opdrachtnemer. Alle bedragen zijn in euro' s vermeld.

 

6. Betalingsvoorwaarden.

Voor de betaling ontvangt de Opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt te worden door de Opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten en een incassoprocedure te starten.

 

7. Verhindering deelname

Indien bij verhindering de deelname aan een coaching sessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten het honorarium van de gemiste sessie.

 

8. Overmacht opdrachtnemer

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de Opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

9. Aansprakelijkheid.

Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt Opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade , emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Opdrachtgever, al dan niet in overleg met Opdrachtnemer, heeft genomen. Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.

 

  1. Klachtenprocedure

Voor klachten is Mindful kindercoaching aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en gezinscoaches. De klachtenfunctionaris heeft onder andere tot taak de klager van kosteloos advies te voorzien over het indienen en formuleren van de klacht. De functionaris probeert de klachten snel en adequaat af te wikkelen. In de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener vaak het ontstane probleem al oplost. De functionaris bevordert deze gesprekken.

 

11. Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die tijdens de coaching sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de Opdrachtgever kan besloten worden om derden in te lichten. In geval van dreigend gevaar voor Opdrachtgever, Opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de

samenleving, behoudt de Opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen

wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan Opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van Opdrachtnemer eisen.

 

  1. Het VIM-register

Mindful kindercoaching is wettelijk verplicht een zogeheten VIM-register bij te houden. Dit Veilig Incidenten Meld (VIM) systeem is bedoeld voor het leren van incidenten. Het betreft een systeem voor interne melding, registratie en onderzoek van meldingen inzake handelingen welke fout zijn gegaan of anders lopen dan verwacht (een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt).

Incidenten dienen dus bijgehouden te worden in een apart register. De informatie opgeslagen in dit register mag niet gebruikt worden voor een rechterlijke procedure maar het register mag wel bekeken worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Eventuele informatie van opdrachtgevers kunnen hierin worden opgenomen als Opdrachtgever bij een incident betrokken was. Hiervan wordt melding gemaakt naar Opdrachtgever indien dit het geval is.

 

13. Wetgeving

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.