Privacy verklaring

Mindful kindercoaching, gevestigd aan De Vlacie 11, 5221 AL in Engelen is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar cliënten. Nancy van Oss is de Functionaris Gegevensbescherming van Mindful kindercoaching en zij is te bereiken via info@mindfulkindercoaching of tel. 06-161 383 69.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

U verstrekt vrijwillig bij de intake uw persoonsgegevens aan ons. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij bij de intake verwerken:

– Voor- en achternaam kind*

– Geslacht kind*

– Geboortedatum kind*

– Adresgegevens kind*

– Telefoonnummer ouder(s)/voogd(en)

– E-mailadres ouder(s)/voogd(en)

– School en groep kind*

-Gezondheid en ontwikkeling kind bij intake of gedurende sessies*

– Overige persoonsgegevens van kind of uzelf, die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

*Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken omdat het kinderen betreft jonger

dan 18 jaar.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Mindful kindercoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het coachen van uw kind.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-Het afhandelen van de betaling en het facturatieproces.

–Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mindful kindercoaching neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mindful kindercoaching) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mindful kindercoaching bewaart persoonsgegevens volgens de wettelijke termijn in een afgesloten cliëntdossier gedurende 10 jaar, de financiële administratie 7 jaar en de agenda 5 jaar. Het cliënt dossier bevat NAW gegevens, BSN nummer, intakeformulier, resultaten sessies en evaluatie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mindful kindercoaching verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder daarvoor toestemming van u te hebben ontvangen, tenzij het een wettelijke verplichting betreft.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Mindful kindercoaching maakt gebruik van cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit is mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan Mindful kindercoaching zich dient te houden ( bijvoorbeeld opgave aan de belastingdienst). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mindful kindercoaching en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand aan u te geven. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mindfulkindercoaching.nl We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mindful kindercoaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mindful kindercoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mindfulkindercoaching.nl